Stadgar

STADGAR FÖR BJURSÅS HEMBYGDSFÖRENING

STADGAR FÖR Bjursås Hembygdsförening (gäller fr.om årsmötet 2024.04.07)

§ 1 Föreningens firma

Föreningens namn är Bjursås Hembygdsförening.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att:

Värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom bland annat:

 • Att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historiskt och kulturella traditioner.
 • Att aktivt medverka till byggnadsvård och bevarande av dess natur och kulturlandskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
 • Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid. 
 • Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
 • Att vid behov organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
 • Att kunna idka näringsverksamhet som gagnar föreningens verksamhet.
 • Föreningen bör samverka med organisationer och företag för att integrera människor i föreningsarbetet genom anpassade arbetsuppgifter.
 • Föreningen ska vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.  

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Bjursås socken i Falu kommun, Dalarnas län.

§ 4 Medlemskap och medlemsavgifter.

Medlemskap i föreningen erhålls av person som erlägger avgift som fastställes av årsmötet.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen utnämnas till hedersledamöter.

§  5 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, lägst fyra och högst nio övriga ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§  6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelse beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses. Styrelsen skall föra protokoll i samband med styrelsemöte.

§ 7 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår, Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast sex veckor innan kommande årsmöte.

§  8 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast två veckor innan kommande årsmöte lämna revisionsberättelse.

§  9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 april på tid och plats i Bjursås som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra föreningsmöte. Kallelse får ske med e-post om medlemmen har anmält eller meddelat sin mailadress till föreningen. Förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt inkomna motioner och styrelsen yttrande över dessa skall finns tillgängliga för medlemmarna från det att kallelsen gått ut.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens årsredovisning

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 2. b) Redovisning av balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser och fastställande av balans- och resultaträkning.

9. Redovisa verksamhetsplan samt budget för verksamhetsåret.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år.

13. Val av två revisorer samt en suppleantav en tid av 1 år.

14. Arvoden.

15. Val av valberedning.

16. Val av ombud till Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbunds årsmöte.

17. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast 1 februari.

18. Övriga frågor. Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas under denna punkt.

§ 10 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller om minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå vilka ärenden som mötet ska behandla. På extra föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas och aktuella handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna från det att kallelsen gått ut.

§  11 Rösträtt

Vid föreningsmöten har varje medlem en röst. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud med fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

§ 12 Beslut omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar och fullmakter som är närvarande på mötet.

§  13 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

§  14 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som trots påminnelse inte erlagt medlemsavgift ska anses ha utträtt ur föreningen.

§  15 Uteslutning

Fråga om uteslutning hanteras och beslutas av styrelsen. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst sju dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju dagar efter beslutet.

§  16 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna och medlemmar företrädda genom fullmakt.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt. Beslut om till vem tillgångarna skall överlämnas samt villkor för den fortsatta hanteringen tas på årsmöte eller extra föreningsmöte.

Förestående stadgar är antagna vid Hembygdsföreningens extra föreningsmöte den   14 / 12 2023      

Beslutet konfirmerat vid ordinarie årsmöte 2024.


———————————————————————————————————————————-

Äldres stadgar gäller tills årsmötet beslutar ovanstående stadgar vid årsmötet 2024.


§ 1 Uppgift
Föreningens ändamål år att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bl a genom att
• främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk
och kulturell synpunktvärde fulla traditioner
• aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kulturlandskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls-och miljöplanering
• dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning
till bygden i nutid och i gången tid
• samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom
verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess
utveckling
• organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka
kunskapen om bygden, dess natur och historia
Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

§ 2 Medlemskap och avgifter
a) Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift som fastställes av årsmötet,
b) Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.


§ 3 Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom
a) Föreningsmöten, varav ett årsmöte
b) Styrelse möten

§ 4 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller påkallad av styrelsen. Årsmöte hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse utsändes till medlemmarna senast veckan före mötet. Varje medlem äger en
röst.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelseberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga omansvarsfrihet
 7. Val av ordförande förkommandeverksamhetsår
 8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för en tid av 2 år.
 9. Val av 2 revisorer, 1 ersättare för dessa
 10. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
 11. Fastställandeav årsavgift
 12. Behandling av styrelsensförslag
 13. Behandling av motioner, som skall lämnas till styrelsen minst 3 veckor före årsmötet
 14. Övriga frågor

§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av högst 9 ledamöter jämte 3 suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.


Uppgifter
a) att bland styrelsens ledamöter utse viceordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer,
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dessbeslut,
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden,
d) att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper
e) att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet,
f) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i §1.


§ 6 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte tom nästkommande årsmöte


§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. Förändring fordras två tredjedels majoritet.


§ 8 Upplösning
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.


Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.


Förestående stadgar antagna vid Hembygdsföreningens ordinarie årsmöte å Dössberget, söndagen den19 februari 1978. Beslutet konfirmerat vid extra föreningsmöte lördagen den 4 mars 1978. Ändrades vid årsmöte 3 april 2016. Konfirmerades vid årsmöte 2 april 2017.